top of page

Termat dhe Kushtet

 

1. Plotësimi i Marrëveshjes

1.1. Sipas termave dhe kushteve të mëposhtme, kontrata bëhet efektive sa më shpejt që dhoma / dhomat ose kërkesat dhe shërbimet e tjera të jenë porositur dhe konfirmuar.

1.2 Nëse rezervimet bëhen me zyrën e rezervimit të Hotel Mali i Robit, klienti merr një numër rezervimi me email ose tekst. Nëse depozitat e kërkuara nga hoteli nuk paguhen deri në datën e caktuar, marrëveshja nuk është më e vlefshme.

1.3. Nëse klienti është një tregtar i plotë, ai është përgjegjës për të gjitha detyrimet e kontraktuara së bashku me ato të të ftuarve / pjesëmarrësve që ai ka regjistruar.

1.4. Nëse përmbajtja e rezervimit të konfirmuar ndryshon nga regjistrimi, i pari bëhet detyrues për mysafirët dhe hotelin, përveç nëse mysafiri ngre protestë pas marrjes së rezervimit të konfirmuar.

 

2. Arritja dhe Nisja

2.1 Në Hotelin Mali i Robit, koha e kontrollit në ditën e mbërritjes nuk është e mundur para orës 12:00 dhe koha e check-out në ditën e nisjes është jo më vonë se ora 11:00. Nëse planifikohet një nisje pas orës 11:00, të ftuarit duhet ta njoftojnë pritjen. Marrëveshja e hotelit dhe i nënshtrohet disponueshmërisë, 50% e normës së dhomës do të tarifohet për përdorim ditor deri në ora 18:00. Nëse dhomat janë të zëna pas orës 18:00 tarifa e plotë do të tarifohet. Rezervimet mbahen deri në orën 18:00 në datën e mbërritjes. Pa njoftim paraprak duke thënë ndryshe, hoteli mund të rialokojë dhomat. Kjo nuk është e vlefshme për rezervimet e garantuara nga pagesa paraprake ose transaksione me karta krediti të bëra përmes bizneseve të njohura nga hoteli.

 

3. Shërbimet dhe çmimet

3.1. Shërbimet e përcaktuara nga kontrata citohen në përshkrimin e konfirmuar të rezervimit.

3.2 Marrëveshjet me bord të plotë fillojnë normalisht me drekën ditën e parë të mysafirëve dhe përfundojnë me mëngjesin në ditën e tij të fundit. Në rast se marrëveshja fillon me darkë, ajo përfundon me drekën në ditën e nisjes. Marrëveshjet e gjysmës së bordit zakonisht përfshijnë darkën.

3.3. Shërbimet e kontraktuara, por jo të konsumuara, as nuk kthehen dhe as kjo nuk ul normat.  

 

4. Pagesa

4.1. Hoteli Mali i Robit ka të drejtë të kërkojë një parapagim të arsyeshëm të çmimit të rënë dakord në kohën e konfirmimit të rezervimit.

4.2. Vonesat në pagesa i japin të drejtën Hotel Mali i Robit për refuzimin e shërbimeve të mëtejshme kontraktuese, si dhe për anulimin e marrëveshjeve për shërbimet e ardhshme. Për më tepër, si në rastin e anulimit të kontratës nga mysafiri, Hoteli Mali i Robit ka të drejtë të kërkojë kompensim për humbjen financiare të shkaktuar.

4.3. Për aq sa pagesa paraprakisht nuk janë bërë, të gjitha shpenzimet e papaguara janë për shkak të pagesës në hotel në ditën e nisjes.

4.4. Vendndodhja e pagesës është zyra e regjistruar e hotelit, edhe kur borxhet e papaguara janë kredituar dhe / ose do të vonohen më vonë për shkak të marrëveshjeve të veçanta dhe faturimit.

 

5. Anulimi

5.1. Vizitori mund të anulojë falas deri në 21 ditë para mbërritjes.

5.2. Vizitori do të tarifohet 50% të çmimit të përgjithshëm nëse anulon në 21 ditë para mbërritjes.

5.3. Vizitori do të tarifohet 100% nëse do të anulojë në 72 orë para mbërritjes.

5.4. Nëse vizitori nuk paraqitet do të ngarkohet çmimi i përgjithshëm i rezervimit.

5.5. Hoteli mund të anulojë një rezervim të konfirmuar, pa detyrime ndaj vizitorëve, gjithashtu në rast të shkeljes së paragrafëve 6.7 dhe 6.8.

 

6. Përgjegjësia

6.1. Partnerët kontraktues të hotelit, d.m.th., vetë mysafiri ose pritësi i tij kanë përgjegjësi të plotë për dëmet e shkaktuara nga vetë ata ose nga mysafirët e tyre.

6.2. Përdorimi i dhomave nga i ftuari përveç që tregohet në kontratë i jep të drejtë hotelit të ndërpresë kontratën pa njoftim, duke ngarkuar shumën origjinale totale.

6.3. Nëse hoteli nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e tij kontraktuale për shkak të rrethanave të paparashikuara ose grevave, nuk është i detyruar të paguajë kompensim për dëmet. Sidoqoftë, hoteli është i detyruar të sigurojë akomodim dhe shërbime të krahasueshme për mysafirin.

6.4. Përgjegjësia e hotelit ndaj klientit skadon nëse mysafiri nuk arrin të mbyllë dhomën e tij ose të ruajë si duhet gjërat e tij personale. Vizitorëve u kërkohet të depozitojnë sendet e çmuara në kasafortat e hotelit.

6.5. Vizitori / pritësi është i detyruar të kontribuojë në ndihmë të arsyeshme në korrigjimin e çdo ndërprerje dhe minimizimin e dëmit të mundshëm. Vizitori / pritësi është i detyruar të njoftojë menjëherë hotelin për çdo ankesë. Nëse ai nuk e bën këtë, ai nuk ka të drejtë të bëjë kërkesa.

6.6. Vizitori është përgjegjës për pjesëmarrjen e tij personale në çdo aktivitet sportiv dhe të kohës së lirë dhe i kërkohet të kontrollojë pajisjet sportive para përdorimit. Mysafirët këshillohen fort që të përfundojnë sigurimin e dëmtimeve që lidhen me sportin.

6.7. Mysafirët nuk u lejohet të ofrojnë strehim në dispozicion në Hotel, në çfarëdo mënyre ose çfarëdo titulli, për çdo palë të tretë, pa pëlqimin paraprak me shkrim të menaxhmentit të Hotelit. Hoteli rezervon të drejtën të refuzojë në çdo kohë akomodimin për çdo person që nuk është i ftuar.

6.8. Gjatë qëndrimit në Hotel, mysafirët duhet të respektojnë ligjin, rregullat e Hotelit, si dhe rregullat e shëndetit dhe sigurisë, rendin moral dhe publik. Vizitorët nuk mund të sjellin në Hotel mallra të rrezikshme ose të paligjshme.

 

7. Kushtet e përgjithshme

7.1. Fëmijët e çdo moshe lejohen. Fëmijët deri dhe përfshirë 6 vjeç mund të qëndrojnë falas.

7.2. Kafshët shtëpiake lejohen vetëm me autorizim paraprak nga hoteli dhe janë pa pagesë.

7.3. Objektet e gjetura (objektet e humbura) dërgohen në shtëpi vetëm me kërkesë dhe kundër një tarife. Hoteli është i detyruar t’i ruajë objektet për 6 muaj pas largimit të mysafirit dhe më pas mund t’i disponojë ndryshe objektet.

 

bottom of page